Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Przewodniczący Rady Gminy informuje

 
Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w związku
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej  COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, że udział w
XIV Sesji Rady Gminy będzie ograniczony wyłącznie do Radnych Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy i pracowników Urzędu Gminy.
 
Druk Nr 14/20
ZOr.0002.1.2020.MN
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Dnia 30 marca 2020 roku o godz. 1030 w sali nr 23 Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038 (Druk Nr 11/20),
 2. zmian w budżecie na 2020 r. (Druk Nr 12/20),
 3. emisji obligacji Gminy Gronowo Elbląskie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Druk Nr 13/20),
 4. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok (Druk Nr 10/20),
 5. zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk Nr 1/20),
 6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Druk Nr 5/20),
 7. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 4/20),
 8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie na 2020 rok (Druk Nr 2/20),
 9. przystąpienia Gminy Gronowo Elbląskie do Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (Druk Nr 3/20),
 10. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia stawek opłat za korzystanie
  z Cmentarza Komunalnego w Gronowie Elbląskim
  (Druk Nr 6/20),
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego
  w budynku wielolokalowym w Jegłowniku przy ulicy Młyńskiej nr 6 (Druk Nr 7/20),
 12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (Druk Nr 8/20)
 13. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie „w 2020 roku (Druk Nr 9/10).
 1. Informacje i komunikaty.  
5.1 Przedłożenie sprawozdań z:
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie Gminy Gronowo Elbląskie za 2019 rok,
 2. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
  i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w 2019 roku,
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gronowo Elbląskie za 2019 rok,
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2019,
 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 1. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr XIII/2019 z Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
 2. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący
    Rady Gminy
Krzysztof Dorosz
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140