Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

Stypendium Socjalne

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim uprzejmie informuje, że
w terminie od 1 września 2023 roku do 15 września 2023 roku możliwe będzie składanie wniosków dotyczących przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje:
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
2. Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole.
Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej weryfikowanej
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, tj. 600 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim w terminie od 1 września do 15 września danego roku szkolnego
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych –
od 1 października do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 
2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku nr 2 do uchwały lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów,
o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
 
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1) wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia (pełnoletni uczeń może upoważnić rodzica do złożenia wniosku i odebrania przyznanych świadczeń);
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych
lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia
o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem,
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
a w szczególności
:
1) zaświadczenia o dochodach z tytułu wynagrodzenia za pracę (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, staż),
2) zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
4) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej(zasiłki stałe
i okresowe),
7) zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające uzyskanie dochodu z innych źródeł
(np. dochód z tytułu sprzedaży gruntu, nieruchomości, z pracy dorywczej).
2. Zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych wnioskodawca ma prawo udokumentować wszystkie uzyskane dochody również za pomocą oświadczenia zawierającego klauzulę: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" .
3. Do obliczania dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się
o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w ustawie o pomocy społecznej.

Stypendia szkolne przyznane w formach, o których mowa w §8 ust.1 pkt 1 i 3 Regulaminu wypłacane są przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku po uprzednim przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (faktury VAT wystawione na wnioskodawcę, rachunków, biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dowodów wpłat wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia), stypendium przyznane w formie, o której mowa w §8 ust.1 pkt 4 wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
 
Termin rozliczania stypendium szkolnego przyznanego na okres:
1. od 1 września do 31 grudnia – do dnia 10 grudnia roku w którym przyznano stypendium socjalne
2. od 1 stycznia do 30 czerwca – do dnia 10 lipca roku w którym przyznano stypendium socjalne
 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
55-231-56-10 wew. 13 lub 507-161-886

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140