Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

Dofinansowane ze środków funduszu solidarnościowego

dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Dodatek Osłonowy

 
Dodatek osłonowy ma na celu „wsparcie osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa
i wykluczenia energetycznego”, dlatego przewidziano kryterium dochodowe.
Dodatek osłonowy przysługuje:
 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
 
W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego,
a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku, jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2023 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.
czytaj dalej

Posiłek w szkole i domu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Księgowy
1/2 etatu
 
 1. Nazwa i adres jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim
82-335 Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
 
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem
1. Wymagania niezbędne
1) Obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu                        na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania powierzonych obowiązków;
5) Spełnianie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych;
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 2 letniej praktyki w księgowości
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
czytaj dalej

Stypendium Socjalne

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim uprzejmie informuje, że
w terminie od 1 września 2023 roku do 15 września 2023 roku możliwe będzie składanie wniosków dotyczących przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje:
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
czytaj dalej

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
Adresatami Programu są:
 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie  Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” edycja 2024
proszone są o zgłosze się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim w nie przekraczalnym terminie do dnia 08.09.2023 r.
 
 
Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 55-231-56-13 lub
507-161-886

Wypoczynek Letni

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej -Edycja 2023

1 2 3 4 5 6 ... 7

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140