Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Nabór na rachmistrzów przedłużony

Nabór na rachmistrzów przedłużony
Gminny Komisarz Spisowy w Gronowie Elbląskim informuje, że nabór na rachmistrzów spisowych do wykonywania czynności w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku zostaje przedłużony do 16 lutego 2021r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu naboru zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim: https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/7103/w-kwietniu-zacznie-sie-spis-powszechny.-wkrotce-nabor-rachmistrzow.html
W sprawie naboru można się kontaktować się z  Panem Łukaszem Skrzypińskim - Koordynatorem Gminnym lub Panią Jadwigą Pliszka - Zastępcą Gminnego Komisarza Wyborczego w Gronowie Elbląskim tel. 55 231 56 13.

Silny Mróz nie bądź obojętny ...

W związku z rozpoczynającym się 1 kwietnia br. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 informujemy że od 1 do 9 lutego br. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych.

W związku z rozpoczynającym się 1 kwietnia br. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 informujemy że od 1 do 9 lutego br. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych.
 
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Kandydat na rachmistrza zobligowany będzie do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną i będą zakończone egzaminem.
 
Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb).
 
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową);
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
 
Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście
w siedzibie tut. Urzędu Gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (e-mail: gminagronowo@gminagronowo.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail)
 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Przypomina o obowiązku odśnieżania dachów

Do wykonywania tych czynności zobowiązani są  nie tylko właściciele ,ale także zarządcy nieruchomości
Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki wielkopowierzchniowe,m.in : hale sportowe i magazyny
 

Gmina Gronowo Elbląskie uruchomiła w tym celu darmowy specjalny transport

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo!
 
W związku z ogólnopolską akcją szczepień przeciw COVID-19 przypominam, że Gmina Gronowo Elbląskie uruchomiła w tym celu darmowy specjalny transport.
Po zarejestrowaniu się mieszkańców w punkcie szczepień i otrzymaniu informacji
o terminie oraz godzinie szczepienia, zgłoszenia w sprawie dotyczącej bezpłatnego transportu można dokonać pod nr tel. 55 231-56-13.
 Transport przeznaczony jest dla osób:
 • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
  o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę inwalidzką z określonymi schorzeniami,
 • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
 
Z możliwości zorganizowanego specjalnego transportu przez Gminę Gronowo Elbląskie dotychczas skorzystały dwie osoby, które zostały dowiezione z domu do punktu szczepień,
a po zaszczepieniu, osoby te zostały odwiezione do swojego miejsca zamieszkania.
           
 Informujemy, że jesteśmy w pełnej gotowości do zorganizowania w/w transportu i służymy pomocą osobą potrzebującym.

W dniu 04 lutego 2021r. w budynku urzędu gminy odbyło się zebranie Wójta Gminy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 04 lutego 2021r. w budynku urzędu gminy odbyło się zebranie Wójta Gminy z Sołtysami naszych sołectw. Przedmiotem zebrania były sprawy bieżące. Gościem zaproszonym był Pan Marceli Prokopów Koordynator Regionalny Firmy „KOMA” w Elblągu. Dzięki Jego obecności Sołtysi mieli możliwość dyskusji nt. funkcjonowania wywozu śmieci w naszej gminie. Zgłaszali swoje uwagi, uwagi mieszkańców i zapotrzebowania w tym zakresie.
Wójt poinformował o możliwości dowozu na szczepienia przeciw Covid-19 osób, które spełniają określone kryteria. Są to osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub posiadające I grupą inwalidzką z określonymi schorzeniami. Podstawą dowozu mogą być również obiektywne okoliczności, jak trudności z dostępem do punktu szczepień, np. osoby starsze i samotne. Zwrócił się z prośbą, aby pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego i nie dopuszczać do gromadzenia się osób. Pani Sekretarz poinformowała o uruchamianiu programu doraźnej rehabilitacji w Jantarze dla osób ze stopniem niepełnosprawności lekkim i umiarkowanym. Osoby chętne można zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim.  Ponadto Wójt podziękował Sołtysom za realizację funduszu sołeckiego w roku 2020 oraz poinformował o złożonych  do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dwunastu projektach o dofinansowanie inwestycji w naszej gminie. Srodki te mogą być nam przekazane między innymi na nieruchomości, które były wcześniej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, a następnie przekazane gminie. Planowane inwestycje to: droga w Jasionnej, dwa projekty drogowe do Fiszewa, droga w Kopance Drugiej, droga w Jegłowniku, droga w Karczowiskach Górnych, droga w Dworkach, drugi etap drogi przy ulicy Osiedlowej w Gronowie Elbląskim. Projekty zostały uruchomione tam, gdzie spełnione są wymagane kryteria.
Wnioski na dofinansowanie złożono na naprawę kolektora ściekowego przy oczyszczalniw Gronowie Elbląskim oraz termomodernizację budynku zespołu szkół przy ulicy Osiedlowej w Gronowie Elbląskim.
Na zebraniu poruszono również kwestię odśnieżania dróg. Wójt przedstawił jakie możliwości posiada gmina, Sołtysi zgłosili swoje uwagi.
Wójt poinformował o pojawieniu się możliwości budowy obwodnicy na drodze krajowej obok Jegłownika, w związku z czym naprawa drogi Jegłownik - Gronowo Elbląskie musi zostać gruntownie zweryfikowana. Wójt poinformował  o utworzeniu mieszkania chronionego w Jasionnie, podziękował Pani Sołtys Jolancie Gedeckiej za jej wkład w adaptację części budynku na świetlicę wiejską.
Podziękował wszystkim Sołtysom za dotychczasową pracę i dobrą współpracę. Przekazał życzenia z okazji Dnia Sołtysa od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i zaprosił Sołtysów do urzędu w dniu 11 marca bieżącego roku.   

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gronowo Elbląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 12 LUTEGO 2021 r. do 8 MARCA 2021 r.
w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie w godzinach od 9.00 do 14.00.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Gronowo Elbląskie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej,
 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
 1. Wikrowo (uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Gronowo Elbląskie
 z dnia 28 marca 2019);
 2. Karczowiska Górne (uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 marca 2019).
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod
numerem telefonów: (55) 231-56-13 wew. 39 lub 51. Projekty planów miejscowych wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:
PROJEKT PLANU
TERMIN
Wikrowo (uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 marca 2019)
1 marzec 2021
godz.10.00-11.00
Karczowiska Górne (uchwała
Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 marca 2019).
1 marzec 2021
godz.12.00-13.00
w budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim przy ul. Łączności 3,
82-335 Gronowo Elbląskie
Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
24 marca 2021 r.
Pisma należy kierować na adres:
Urząd Gminy Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie,
lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres mail: mpzp@gminagronowo.pl  lub przez platformę ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu
i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie na adres tutejszego Urzędu Gminy, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail  mpzp@gminagronowo.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2021 r.  Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie i na stronie internetowej  http://www.gminagronowo.pl/.
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
-  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gronowo Elbląskie reprezentowana przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z siedzibą w Gronowie Elbląskim przy ul. Łączności 3,
z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: gminagronowo@gminagronowo.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail:
Wyślij e-mail lub telefonicznie pod nr telefonu +48 501-573-375 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
-Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/ oraz w siedzibie Administratora.
                                                                                                  
                                                                                                                                                                            WÓJT  GMINY
                                                                                                                                                                             Marcin Ślęzak
 
 

W 2020 roku Gmina Gronowo Elbląskie przystąpiła do projektu „Pod biało-czerwoną”

 
W 2020 roku Gmina Gronowo Elbląskie przystąpiła do projektu „Pod biało-czerwoną” realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Celem projektu było połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.
Zadaniem naszej Gminy było uzbieranie minimum 100 głosów poparcia. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce.
Bardzo serdecznie dziękujemy za każdy głos oddany w akcji „Pod biało-czerwoną”. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie zajęliśmy II miejsce w powiecie!!!
 
 

Dnia 13 października 2020 roku Gmina Gronowo Elbląskie reprezentowana przez Wójta Gminy podpisała porozumienie z Komendą Miejską Policji w Elblągu na współfinansowanie zakupu samochodu ....

Dnia 13 października 2020 roku Gmina Gronowo Elbląskie reprezentowana przez Wójta Gminy podpisała porozumienie z Komendą Miejską Policji w Elblągu na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego do służby patrolowo-interwencyjnej oraz nieoznakowanego do służby prewencyjnej na kwotę w wysokości 11 000  zł.
Zakupu dokonano z funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Modernizacji Policji przy współfinansowaniu samorządów powiatu elbląskiego.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że w przedsionku Urzędu Gminy zamontowano domofon, dzięki któremu klient będzie mógł bezpośrednio poprosić pracownika merytorycznego danej sprawy. Poniżej podajemy wykaz pracowników wraz z numerami wewnętrznymi.

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH
                                                URZĄD GMINY (55 231-56-13)
NAZWISKO I IMIĘ
ZAKRES ZADAŃ
NUMER WEWNĘTRZNY
                                     ZESPÓŁ DS. ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Zając Ewa
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, gospodarka wodna i przestrzenna
38*
Skrzypiński Łukasz
BUDOWNICTWO, Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Gospodarczego
39*
Guzierowicz Joanna
OCHRONA ŚRODOWISKA, gospodarowanie odpadami
41*
Dębowska Monika
GOSPODARKA KOMUNALNA/MIESZKANIOWA
CMENTARZ
44*
Branecka Jessica
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, 
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
51*
Malecki Henryk
DROGOWNICTWO, zwierzęta, usterki komunalne
54*
Okruciński Maciej
OCHRONA ŚRODOWISKA, wycinka drzew,
dofinansowanie: azbest, piece, zbiorniki bezodpływowe
54*
                                      ZESPÓŁ DS. ORGANIZACYJNYCH
Kukla Izabela
SEKRETARIAT, promocja, organizacje pozarządowe, sport i rekreacja
31*
Nazaruk Magdalena
RADA GMINY, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, OSP
35*
Pliszka Jadwiga
SEKRETARZ, oświata
36*
Polek Barbara
KADRY, GKRPA, sołectwa, archiwum, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
47*
Wrzesiński Piotr
INFORMATYK
50*
                                      KIEROWNIK USC
Gdula Halina
USC, dowody osobiste, ewidencja ludności
43*
                                      REFERAT FINANSOWY
Dudek Edyta
UMORZENIA/ODROCZENIA, windykacja podatków, akcyza, inkaso, wymiar i podatek osób prawnych
32*
Polek Izabela
WINDYKACJA OPŁAT LOKALNYCH I ODPADÓW KOMUNALNYCH, podatek transportowy
32*
Piepiórka Ewa
WYMIAR PODATKÓW OD OS. FIZYCZNYCH, ulgi podatkowe, akcyza
34*
Łastówka Barbara
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA, główny księgowy oświaty
37*
Kadamus Natalia
SKARBNIK
46*
Kos Katarzyna
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA OŚWIATY
48*
Sieg Aleksandra
WYSTAWIANIE FAKTUR
48*
Lewicka Zosia
KADRY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
48*
Przybylska Krystyna
KASA, RP-7
49*
Miller-Prokaziuk Ewa
PŁACE URZĘDU I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, RP-7
52*
                                                             GOPS (55 231-56-10)
NAZWISKO I IMIĘ
ZAKRES ZADAŃ
NUMER WEWNĘTRZNY
 Śliz Iwona
Ślęzak Angelika
Pluta Marta
Pracownicy socjalni
12*
Maza Anna
Stefaniak Dorota
Woźniak Anna
Świadczenia rodzinne
13*
Laskowski Waldemar
Lewicka Zofia
Księgowość
14*
Białogrzywa Marzena
Kierownik
15*