Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

OGŁOSZENIE

Weź udział w wyborach !

Podziękowanie

Podstawy prawne Powszechnego Spisu Rolnego 2020:

Podstawy prawne Powszechnego Spisu Rolnego 2020: 
 
O spisie
Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.
Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:
 • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
 • Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
 • Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
 • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
 • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.
Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.
Spisz się przez telefon!
Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z naszym rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon.
(Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora).
Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.
Wróć do nas szybko, bo już wkrótce znajdziesz na tej stronie więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020!
Będziemy tutaj na bieżąco zamieszczać wiadomości związane z bieżącymi pracami organizacyjnymi PSR oraz wyjaśnienia, dlaczego udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy, w jakim celu realizowane jest badanie i dlaczego wyniki spisu rolnego są istotne dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa, państwa i polskiego rolnictwa.
Prawo
Podstawy prawne Powszechnego Spisu Rolnego 2020: 
Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Ten obowiązek nakłada na wszystkie kraje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rekomendacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).
Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego. Dlatego też Sejm RP uchwalił 31 lipca 2019 roku ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym. To właśnie z ustawy wynika, że spis jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.
Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.
Bezpieczeństwo
Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Statystyka a ochrona danych w PSR
Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych.
Polska ustawa o PSR 2020 wymienia wprost artykuły rozporządzenia o RODO, które nie mają zastosowania. I tak respondentom nie przysługuje prawo do:
 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 
***
 
Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych.
Polska ustawa o PSR 2020 wymienia wprost artykuły rozporządzenia o RODO, które nie mają zastosowania. I tak respondentom nie przysługuje prawo do:
 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 
 

Zaproszenie na webinarium, które odbędzie się 14.07.2020r.

poradniki opracowane przez Głównego Lekarza

poradniki opracowane przez Głównego Lekarza
Weterynarii dotyczące :
- prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie,
- prowadzenia „rzeźni rolniczej"
 
 

Wybierz prezydenta - wygraj koncert

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wybierz prezydenta - wygraj koncert

Ruszamy z akcją #WarmińskoMazurskieGłosuje na terenie gminy, która osiągnie najwyższą frekwencję w II turze wyborów prezydenckich, orkiestra z Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie zagra koncert sfinansowany przez samorząd województwa
 

MIESZKAŃCY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

 
 
 
 
 
 
 
MIESZKAŃCY  GMINY  GRONOWO  ELBLĄSKIE
 
SZANOWNI  PAŃSTWO !
 
          Zgodnie z licznymi zgłoszeniami i interwencjami mieszkańców dotyczącymi niedrożnych przepustów, rowów i związanych z tym zalań posesji w okresie gwałtownych
i intensywnych opadów deszczu,  Gmina Gronowo Elbląskie, mając na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do nich przyległych informuje:
 1. Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie  zjazdów indywidualnych i publicznych łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że czyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właścicieli posesji;
 2. Rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego, dlatego też przy drogach powiatowych i gminnych są to rowy niejednokrotnie odparowujące. Zgodnie z art. 39 ww ustawy zabrania się odprowadzania wód opadowych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bezwzględny i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Wszelkie próby odprowadzania wód innych niż opadowych pochodzących z pasa drogowego do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi;
 3. Do odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt;
 4. Utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz                     z przepustami pod drogą należy do zarządcy drogi. Do zarządcy drogi nie należy obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych przebiegających rowem przydrożnym;
 5. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązku właścicieli nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach przylegających do nieruchomości.
 
Intensywne opady atmosferyczne przy niedrożnych przepustach powodować mogą lokalne podtopienia czego doświadczyliśmy w miesiącu czerwcu br. Pomimo drożnych rowów w niektórych miejscach odwodnienie nie jest sprawne przez zamulony przepust. Dodatkowo bardzo często zdarza się, że średnica przepustu jest zbytmała, co nie tylko utrudnia sprawny spływ wody ale powoduje szybkiei łatwe zatkanie się przepustu. Przypominamy,że wszelkie zjazdy z dróg na posesje powinny być uzgadniane z zarządcami dróg, którzy w stosownym zezwoleniu określą parametry przepustu pod zjazdem.
 
W związku z powyższymi obowiązkami prosimy o dokonanie w trybie pilnym przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki. W przypadku nie wywiązania się właścicieli posesji z obowiązku właściwego utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiania swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, a tym samym powstawania zastoisk, niedrożne zjazdy (w przypadku kolejnych zagrożeń) będą rozbierane przez służby drogowe, a kosztami robót obciążony zostanie właściciel lub użytkownik działki, do której zjazd jest wykonany.
 
 

Oferta bezpłatnych półkolonii dla dzieci i młodzieży

Ełk 29.06.2020
Szanowni Państwo                                                                                         Wójtowie, Burmistrzowie,                                                                             Dyrektorzy Szkół
Oferta bezpłatnych półkolonii dla dzieci i młodzieży
Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku po raz kolejny otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Zapraszamy instytucje publiczne, gminy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe do współpracy w zakresie organizacji letniego wypoczynku w formie półkolonii  dla dzieci rolników.  Termin półkolonii powinien się odbyć w terminie od 22.07.2020 do 30.08.2020. Termin i miejsce będzie ustalony z samorządami, ośrodkami pomocy społecznej, domami kultury, szkołami. Czas trwania turnusu maksymalnie 10 dni.
W ramach realizacji projektu oczekujemy od samorządu, ośrodka pomocy społecznej , dokonanie naboru uczestników, zapewnienia miejsca organizacji wypoczynku ( obiekt używany okazjonalnie do wypoczynku, tj. szkoła, świetlica wiejska, remiza itp. ), transportu dowozu dzieci na półkolonie i odwozu do miejsca zamieszkania. Dofinansowania częściowego kosztów zatrudnienia wychowawców i kosztów wyżywienia.  W zamian otrzymane wsparcie nie będziemy pobierać opłat za udział dzieci w półkoloniach. Wypoczynek dla uczestników będzie bezpłatny. 
Nasze stowarzyszenie organizuję kolonie i półkolonie dla dzieci rolników od wielu lat w ramach projektu” Bezpieczne wakacje z Pojezierzem Ełckim i Ełckim :LZS. Ogółem w latach  2005 –2020 zorganizowaliśmy wypoczynek dla 25.000 dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Informacje na temat dotychczasowego organizowanego wypoczynku dostępna jest na facebooku (Bezpieczne wakacje z  Pojezierzem Ełckim i Ełckim LZS). Program naszych półkolonii jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Ustawą o zdrowiu publicznym. Realizuje zalecenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
GZ LZS w Ełku  zapewnia – wyżywienie minimum 2 posiłki dziennie ( 50 % pokrywa organizator, 50 % pokrywają samorządy uczestniczące w projekcie)i , transport na wycieczki i baseny, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę medyczną, - ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, - atrakcyjny program kulturalną -oświatowy , oraz turystyczno- krajoznawczy.  Program będzie dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników uzgodniony z władzami samorządowymi, wychowawcami, rodzicami i uczestnikami. Podczas półkolonii będą prowadzone zajęcia na basenie  w tym nauki i doskonalenia pływania , oraz zajęcia rekreacyjne i sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej będą próbą wszechstronnego uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk wiejskich
Koszty wynagrodzenia  dla 50% kadry pedagogicznej pokrywa  GZ LZS w Ełku, wychowawców mogą wytypować samorządy, szkoły, ośrodki pomocy społecznej. Ilość miejsc na wyjazd na wypoczynek jest ograniczona, o przyjęciu decyduję kolejność zgłoszeń.  Półkolonie profilaktyczne organizowane przez nasze stowarzyszenie mogą być finansowane ze środków będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego,
w tym ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Istnieje możliwości negocjacji pokrycia kosztów, dostosowując do planów finansowych samorządów.
Realizujemy zadania publiczne w oparciu o przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie może również występować jako realizator zadań  z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z art. 3 Ustawy o zdrowiu publicznym.
 
W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 508863211, 518034640
 
Serdecznie zapraszam do udziału w tym przedsięwzięciu.
 
 
Z poważaniem:
 
Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku
 
Tomasz Bartnik
 
 
 

UWAGA MIESZKAŃCY! KONTROLE KOMPOSTOWNIKÓW

1 2 3 4 5 6 ... 19

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek od godz. 7:00 do 15:00
środa od godz. 7:00 do 17:00
 
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce
urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140